CLAIM INDIENEN

Algemene voorwaarden bnbclaim.nl

  1. Definities 

Onder deze voorwaarden wordt verstaan:

BnbClaim.nl: 

BnbClaim, gevestigd en kantoorhoudende te (2132 WT) Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, aan het adres Siriusdreef 17-27, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 66599980

Opdrachtgever:

Iedere (rechts)persoon die Bnbclaim opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten 

  1. Toepassingsgebied 

Deze algemeen voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van bemiddeling en incasso in de ruimste zin van het woord, tenzij anders overeengekomen

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

Door het formulier op de website www.bnbclaim.nl in te vullen gaat u akkoord en een overeenkomst aan met Bnbclaim, en geeft u BnbClaim opdracht om de door Airbnb (Bemiddelaar) aan u in rekening gebrachte bemiddelingskosten namens u terug te vorderen en te innen (de Hoofdvordering). De Hoofdvordering bestaat uit de in strijd met artikel 7:417 lid 4 BW door Bemiddelaar aan u als huurder gefactureerde, en door u aan Bemiddelaar betaalde, bemiddelingskosten, gespecificeerd als ‘service fee’ op door u ingediende factuur. Indien u meerdere facturen heeft ingediend bij BnbClaim dan zien deze opdracht, onderstaande machtiging en verklaringen op ieder van de door u ingediende Hoofdvorderingen afzonderlijk.

Met uw akkoord geeft u aan BnbClaim een volmacht, met het recht van substitutie en het recht om derden in te schakelen, om in en buiten rechte alles te doen wat redelijkerwijs nodig is om Bemiddelaar te bewegen tot terugbetaling van de Hoofdvordering, waaronder begrepen het treffen van een schikking met Bemiddelaar met een minimum van 80 % van de Hoofdvordering alsmede het behalen van een executoriale titel en de executie daarvan, eventueel door overdracht aan een derde.

  1. Verklaringen en plichten opdrachtgever 

U verklaart dat de Hoofdvordering ziet op diensten die u heeft afgenomen als consument en niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

U verklaart dat u in Nederland woont en dus woonplaats in Nederland heeft.

U verklaart dat u de Hoofdvordering nog niet gecrediteerd heeft gekregen en geen kwijting aan Bemiddelaar heeft verleend.

U verklaart dat u de opdracht tot het terugvorderen van de door u ingediende Hoofdvordering slechts aan BnbClaim heeft verstrekt en niet aan een ander zal verstrekken.

U verklaart dat u niet buiten BnbClaim om overeenkomsten zal aangaan of onderhandelingen zal voeren met betrekking tot de Hoofdvordering.

U verklaart dat u aan redelijke verzoeken van BnbClaim in verband met het innen van de Hoofdvordering, waaronder begrepen het verlenen van medewerking en het verschaffen van aanvullende informatie, tegemoet zult komen.

  1. Verklaringen en plichten BnbClaim 

BnbClaim zal zich inspannen om Bemiddelaar tot terugbetaling van de door u ingediende Hoofdvordering te bewegen, maar door BnbClaim wordt geen resultaat toegezegd. Als het naar het oordeel van BnbClaim niet mogelijk is om uw Hoofdvordering te innen, althans niet tegen aanvaardbare kosten, dan is BnbClaim gerechtigd om de opdracht te allen tijde en met onmiddellijke ingang per email dan wel iedere andere weg op te zeggen. In dat geval eindigt de opdracht en hoeft u uiteraard niets te betalen.

Deze opdracht wordt uitgevoerd op basis van no cure no pay.

Over het deel van de Hoofdvordering dat Bemiddelaar terugbetaalt, bent u als loon 25% provisie verschuldigd aan BnbClaim. Indien Bemiddelaar betaalt, zal BnbClaim de door u verschuldigde provisie verrekenen en de overige 75% op het door u kenbaar gemaakte Nederlandse bankrekeningnummer storten. Als onderdeel van een eventuele schikking kan BnbClaim met Bemiddelaar overeenkomen dat een deel van de door u verschuldigde provisie door Bemiddelaar aan BnbClaim wordt voldaan.

Om de betaling van uw vordering af te dwingen, moet BnbClaim kosten maken. Om deze kosten te dekken kan de Hoofdvordering mogelijk worden verhoogd met (buiten)gerechtelijke kosten en wettelijke rente. Alle bedragen en kosten die in verband met het innen van de Hoofdvordering op Bemiddelaar kunnen worden verhaald zijn verschuldigd aan BnbClaim. BnbClaim zal deze bedragen verrekenen met het door Bemiddelaar betaalde bedrag.

Een voorbeeld:

Vordering: €100 Hoofdvordering en €150 (buiten)gerechtelijke kosten

Wel succes: u ontvangt € 75 euro (75% van €100)

Geen succes: u krijgt niets en hoeft niets te betalen

U verklaart zich ermee akkoord dat Bemiddelaar de Hoofdvordering en kosten, of enige gedeelten daarvan, uitsluitend bevrijdend kan voldoen aan BnbClaim. Uiteraard wordt het aan u toekomende gedeelte daarvan, zoals hierboven beschreven, vervolgens door BnbClaim aan u betaald.

  1. Herroeping en intrekking

Deze opdracht is tot 14 dagen na de dag waarop u akkoord bent gegaan kosteloos te herroepen. Stuurt u in dit geval een lege mail met als onderwerp “herroepen opdracht” en dan het emailadres(sen) en dossiernummer waarvoor u de opdracht in wilt trekken naar support@bnbclaim. U krijgt binnen 5 werkdagen een bevestiging van de herroeping.

BnbClaim wijst u er nadrukkelijk op dat deze opdracht niet vrijblijvend is. BnbClaim zal mogelijk een rechtszaak starten en daarvoor al snel rond de €100 kosten maken. Indien (i) deze opdracht ná het verloop van vermelde 14 dagen termijn wordt ingetrokken, (ii) een van uw bovenstaande verklaringen onjuist blijkt te zijn of (iii) u in strijd handelt met hetgeen u hierboven heeft verklaard, dan moet u de ten behoeve van uw Hoofdvordering door BnbClaim gemaakte kosten vergoeden.

Indien u de opdracht intrekt nadat door BnbClaim succesvol een executoriale titel is verkregen of nadat een schikking is bereikt met Bemiddelaar (die voldoet aan de voornoemde 75% eis), bent u de volledige 25% provisie over het behaalde resultaat verschuldigd alsmede de toegewezen of overeengekomen (buiten)gerechtelijke kosten en wettelijke rente.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
claim indienen

Copyright 2020 @ Bnbclaim.nl